ວາຍ ຊິລີ

ວາຍ ວີນ່າ ໄມໂປ ວີດລໍ ລີເຊີບ ພັນອະງຸ່ນ ເຊຣ່າ 750 ml 2015
131,000.00

ວາຍ ວີນ່າ ໄມໂປ ວີດລໍ ລີເຊີບ ພັນອະງຸ່ນ ເຊຣ່າ 750 ml 2015

VINA MAIPO VITRAL RESERVE SYRAH, Central Valley 750 ml-year ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

131,000.00
ວີນ່າ ໄມໂປ່ ພັນອະງຸ່ນ ເມີໂລ່, 750 ml 2016
96,000.00

ວີນ່າ ໄມໂປ່ ພັນອະງຸ່ນ ເມີໂລ່, 750 ml 2016

VINA MAIPO MERLOT, Central Valley 750 ml-year ອາດບໍ່ຖືກຕ້ອງ

96,000.00
ວີນ່າ ໄມໂປ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເບີເນັດ ຊູວີນຍົວ, 750 ml 2016
98,000.00

ວີນ່າ ໄມໂປ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເບີເນັດ ຊູວີນຍົວ, 750 ml 2016

VINA MAIPO CABERNET SAUVIGNON, Central Valley 750 ml-year ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

98,000.00
ວີນ່າ ໄມໂປ່ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເມແນ  750 ml 2016
96,000.00

ວີນ່າ ໄມໂປ່ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເມແນ 750 ml 2016

VINA MAIPO CARMENERE, Central Valley 750 ml-year ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

96,000.00
ວາຍ ວີນ່າ ໄມໂປ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເບີເນ່ ໂຊວີນຍົວ-ເມີໂລ່ 750 ml 2016
89,000.00

ວາຍ ວີນ່າ ໄມໂປ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເບີເນ່ ໂຊວີນຍົວ-ເມີໂລ່ 750 ml 2016

VINA MAIPO CABERNET SAUVIGNON-MERLOT, Central Valley 750 ມລ - ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

89,000.00
ວາຍ ວິນ່າ ໄມໂປ ກຼານດີໂວຊີອົງ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເບີເນ່ ໂຊວີນຍົວ  750 ml 2012
191,000.00

ວາຍ ວິນ່າ ໄມໂປ ກຼານດີໂວຊີອົງ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເບີເນ່ ໂຊວີນຍົວ 750 ml 2012

VINA MAIPO GRAN DEVOCION CABERNET SAUVIGNON, Central Valley 750 ml-year ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

191,000.00
ວາຍ ວີນາ ໄມໂປ ລຸ່ນ ລີມີເຕັດ ອີດິຊັ່ນ ພັນອາງຸ່ນ ເຊຣ່າ 750 ml 2012
372,000.00

ວາຍ ວີນາ ໄມໂປ ລຸ່ນ ລີມີເຕັດ ອີດິຊັ່ນ ພັນອາງຸ່ນ ເຊຣ່າ 750 ml 2012

VINA MAIPO LIMITED EDITION SYRAH, Maipo Valley 750 ml-year ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

372,000.00
ວາຍ ວີນາ ໄມໂປ ໂປຼເຕກີໂດ່ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເບີເນ່ ຊູວີນຍົວ 750 ml 2013
ຂາຍອອກ
429,000.00

ວາຍ ວີນາ ໄມໂປ ໂປຼເຕກີໂດ່ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເບີເນ່ ຊູວີນຍົວ 750 ml 2013

VINA MAIPO PROTEGIDO CABERNET SAUVIGNON, Maipo Valley 750 ml - ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

429,000.00
ຂາຍອອກ
ວາຍ ວີນາ ໄມໂປ ອໍໂຕ ທາຈາມາ ເຊຣ່າ 750 ml 2009
1,088,000.00

ວາຍ ວີນາ ໄມໂປ ອໍໂຕ ທາຈາມາ ເຊຣ່າ 750 ml 2009

VINA MAIPO ALTO TAJAMAR SYRAH, Maipo Valley 750 ml-year ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

1,088,000.00
ວາຍ ຂາວ ວີນາ ໄມໂປ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເບີເນ່ ໂຊວີນຍົວ,ຈາກ ເຊັນທຼໍ່ ວໍເລ່ 750 ml 2017
96,000.00
ວາຍ ຂາວ ວີນາໄມໂປ ພັນອາງຸ່ນ ຊາໂດເນ່, ເຊັນທຼໍ່ ວໍເລ່ 750 ml 2017
96,000.00

ວາຍ ຂາວ ວີນາໄມໂປ ພັນອາງຸ່ນ ຊາໂດເນ່, ເຊັນທຼໍ່ ວໍເລ່ 750 ml 2017

VINA MAIPO CHARDONNAY, Central Valley (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

96,000.00
ວາຍ ຟອນເທລ່າ, ຄອນຊ່າ ໂຕໂລ່, ຈາກ ຣາໂປ່ວໍເລ່ 750 ml 2015
96,000.00

ວາຍ ຟອນເທລ່າ, ຄອນຊ່າ ໂຕໂລ່, ຈາກ ຣາໂປ່ວໍເລ່ 750 ml 2015

FRONTERA SHIRAZ, Concha y Toro, Rapel Valley 750 ml-year ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

96,000.00
ວາຍ ຟອນເທລ່າ ພັນອາງຸ່ນ ເມີໂລ່, ຄອນຊາ ໂຕໂລ່, ຈາກ ຣາເພ ວໍເລ່ 750 ml 2017
96,000.00

ວາຍ ຟອນເທລ່າ ພັນອາງຸ່ນ ເມີໂລ່, ຄອນຊາ ໂຕໂລ່, ຈາກ ຣາເພ ວໍເລ່ 750 ml 2017

FRONTERA MERLOT, Concha y Toro, Rapel Valley 750 ml-year ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

96,000.00
ວາຍ ຟອນເທລ່າ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເບີເນ່ ໂຊວີນຍົວ, ຄອນຊາ ໂຕໂລ່, ຈາກ ຣາເພ ວໍເລ່ 750 ml 2016
98,000.00
ວາຍ ຂາວ ຟອນເທຣ່າ ພັນອາງຸ່ນ ໂຊວີນຍົວ ບຼັງ, ຈາກ ຣາເພວ ວໍເລ່ 750 ml 2016
96,000.00

ວາຍ ຂາວ ຟອນເທຣ່າ ພັນອາງຸ່ນ ໂຊວີນຍົວ ບຼັງ, ຈາກ ຣາເພວ ວໍເລ່ 750 ml 2016

FRONTERA SAUVIGNON BLANC, Concha Y Toro, Rapel Valley (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

96,000.00
ວາຍ ຂາວ ຟອນເທຣ່າ ພັນອາງຸ່ນ ຊາໂດເນ່, ຄອນຊ່າ ໂຕ່ໂລ່ ຈາກ ຣາເພວ ວໍເລ່ 750 ml 2016
96,000.00
ວາຍ ມີເກວ ຕໍເລສ ຊານຕ່າ ດິກນາ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເມເນຍ 750 ml 2014
131,000.00

ວາຍ ມີເກວ ຕໍເລສ ຊານຕ່າ ດິກນາ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເມເນຍ 750 ml 2014

MIGUEL TORRES SANTA DIGNA CARMENERE, Central Valley 750 ml-year ອາດບໍ່ຖືກຕ້ອງ

131,000.00
ວາຍ ມີເກວ ທໍເລສ ພັນອາງຸ່ນ ເຊ່ຣາສ ຈາກ ຄໍດີອາຣ່າ 750 ml 2008
218,000.00

ວາຍ ມີເກວ ທໍເລສ ພັນອາງຸ່ນ ເຊ່ຣາສ ຈາກ ຄໍດີອາຣ່າ 750 ml 2008

MIGUEL TORRES CORDILLERA SHIRAZ, Valle de Maule 750 ml - ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

218,000.00
ວາຍ ມິເກວ ທໍເລສ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເມເນຍ ຈາກ ຄໍດີຢາລ່າ 750 ml 2008
218,000.00

ວາຍ ມິເກວ ທໍເລສ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເມເນຍ ຈາກ ຄໍດີຢາລ່າ 750 ml 2008

MIGUEL TORRES CORDILLERA CARMENERE, Valle de Maule 750 ml-year ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

218,000.00
ວາຍ ມິເກວ ທໍເລສ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເບີເນ່ ໂຊວີນຍົວ ຈາກ ທໍເມນຕ່າ 750 ml 2014
ຂາຍອອກ
147,000.00

ວາຍ ມິເກວ ທໍເລສ ພັນອາງຸ່ນ ຄາເບີເນ່ ໂຊວີນຍົວ ຈາກ ທໍເມນຕ່າ 750 ml 2014

MIGUEL TORRES TORMENTA CABERNET SAUVIGNON, Valle Central 750 ml-year ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

147,000.00
ຂາຍອອກ
ວາຍ ມິເກວ ຕໍເລສ ທີວີ, ເຊັນທຼໍ່ ວໍເລ່ 750 ml 2014
147,000.00

ວາຍ ມິເກວ ຕໍເລສ ທີວີ, ເຊັນທຼໍ່ ວໍເລ່ 750 ml 2014

MIGUEL TORRES TORMENTA VIOGNIER, Central Valley 2014 (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

147,000.00
ວາຍ ມິເກວ ຕໍເລສ ຊານຕ່າ DG, ເຊັນທຼໍ່ ວໍເລ່ 750 ml 2015
131,000.00

ວາຍ ມິເກວ ຕໍເລສ ຊານຕ່າ DG, ເຊັນທຼໍ່ ວໍເລ່ 750 ml 2015

MIGUEL TORRES SANTA DIGNA GEWUEZTRAMINER, Central Valley (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

131,000.00
ວາຍ ຂາວ ອາເມເລຍ ພັນອາງຸ່ນ ຊາໂດເນ່, ຄອນຊ່າ ໂຕໂລ  750 ml 2016
313,000.00

ວາຍ ຂາວ ອາເມເລຍ ພັນອາງຸ່ນ ຊາໂດເນ່, ຄອນຊ່າ ໂຕໂລ 750 ml 2016

AMELIA CHARDONNAY, Concha Y Toro, DO Casablanca Valley (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

313,000.00
ວາຍ ບົວ ມອນເຕສ ເຊລູບ ,  D.O ໂຄຄາດົວ ວໍເລ່ 750 ml 2016
131,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້