ວາຍ ນິວຊີແລນ

SILENI THE LODGE CHARDONNAY, Hawke's Bay 750 ml 2013
ຂາຍອອກ
157,000.00

ວາຍ ຂາວ ຊາໂດເນ່ ເຊລີນີ່ ເດີ ລອ໋ດ , ຈາກ ຮັອກເບ 750 ml 2013

SILENI THE LODGE CHARDONNAY, Hawke's Bay (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

157,000.00
ຂາຍອອກ
ວາຍ ຂາວ ເກຼຣັອກ ພັນອາງຸ່ນ ໂຊວີນຍວນ ບຼັງ, ມາໂບໂລ 750 ml 2014
140,000.00

ວາຍ ຂາວ ເກຼຣັອກ ພັນອາງຸ່ນ ໂຊວີນຍວນ ບຼັງ, ມາໂບໂລ 750 ml 2014

GREYROCK SAUVIGNON BLANC, Marlborough (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

140,000.00
SILENI THE TRIANGLE MERLOT, Hawke's Bay 750 ml 2014
166,000.00
SILENI CS PINOT NOIR, Hawke's Bay 750 ml 2015
157,000.00
ວາຍ ເພກາສາສ ເບ , MDR, ຈາກ ໄວປາລາ ວໍເລ່ 750 ml 2013
197,000.00

ວາຍ ເພກາສາສ ເບ , MDR, ຈາກ ໄວປາລາ ວໍເລ່ 750 ml 2013

PEGASUS BAY, MAIN DIVIDE RIESLING, Waipara Valley (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

197,000.00
ວາຍ ເພກາສັສ, MDS ບຼັງ, ໄວປາລາ ວໍເລ່ 750 ml 2013
183,000.00

ວາຍ ເພກາສັສ, MDS ບຼັງ, ໄວປາລາ ວໍເລ່ 750 ml 2013

PEGASUS BAY, MAIN DIVIDE SAUVIGNON BLANC, Waipara Valley (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

183,000.00
ວາຍ ເຊລີນີ່ ຈາກ ຊ່ອງແຄບ SB, ຈາກ ມາລໂບໂລ 750 ml 2016
157,000.00

ວາຍ ເຊລີນີ່ ຈາກ ຊ່ອງແຄບ SB, ຈາກ ມາລໂບໂລ 750 ml 2016

SILENI STRAITS SAUVIGNON BLANC, Marlborough (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

157,000.00
ວາຍ ຂາວ ເຊລີນີ່ ອາງຸ່ນ ຊົວວິຍົວ ບຼັງ , ຈາກ ມາໂບໂລ 750 ml 2016
139,000.00

ວາຍ ຂາວ ເຊລີນີ່ ອາງຸ່ນ ຊົວວິຍົວ ບຼັງ , ຈາກ ມາໂບໂລ 750 ml 2016

SILENI CS SAUVIGNON BLANC, Marlborough (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

139,000.00
SILENI CS PIONT GRIS, Hawke's Bay 750 ml 2016
139,000.00

ວາຍ ເຊລີນີ່ ອະງຸ່ນ ພີນອດກຣີ, ຈາກ ຮ໋ອກເບ 750 ml 2016

SILENI CS PIONT GRIS, Hawke's Bay (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

139,000.00
SILENI CS CHARDONNAY, Hawke's Bay 750 ml 2015
139,000.00

ວາຍ ຂາວ ເຊລີນີ່ CS ພັນອາງຸ່ນ ຊາໂດເນ່ , ຈາກ ຮ໋ອກເບ 750 ml 2015

SILENI CS CHARDONNAY, Hawke's Bay (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

139,000.00
GREYROCK PINOT NOIR, Hawke's Bay 750 ml 2014
157,000.00
ວາຍ ເພກາສັສ ເບ, ເມນດີວາຍ ພັນອາງຸ່ນ ພີນ໋ອດ ນົວ , ໄວປາລາ ວໍເລ່ 750 ml 2012
226,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້