Gourmet Meats Lao

ງົວບົດ
ຂາຍອອກ
ຈາກ 58,000.00

ງົວບົດ

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

ຈາກ 58,000.00
ຂາຍອອກ
ອົດສຕາລີ່ພາຍ 200 ກຣາມ (ອັນ/ແພັກ)
36,000.00
ໂຟເອັນທະເວັນຕີ້ ພາຍອົສຕາລີ່ 175 ກຣາມ
38,000.00

ໂຟເອັນທະເວັນຕີ້ ພາຍອົສຕາລີ່ 175 ກຣາມ

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

38,000.00
ຫມູຫມູ (ຫນາ) 490-500g (aprox)
47,000.00

ຫມູຫມູ (ຫນາ) 490-500g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

47,000.00
ຫມູຫມູອາຫານເຊົ້າ (ບາງ) 490-500g (aprox)
47,000.00

ຫມູຫມູອາຫານເຊົ້າ (ບາງ) 490-500g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

47,000.00
ໝູບົດ 500 ກຣາມ
36,000.00

ໝູບົດ 500 ກຣາມ

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

36,000.00
ຟິສຟິງເກີ້ ລົດຊາດແຊບ  400 ກຣາມ
42,000.00

ຟິສຟິງເກີ້ ລົດຊາດແຊບ 400 ກຣາມ

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

42,000.00
ບານຫນ້າທໍາອິດຂອງຊີ້ນງົວຊີ້ນງວງ 355-365g (aprox)
40,000.00

ບານຫນ້າທໍາອິດຂອງຊີ້ນງົວຊີ້ນງວງ 355-365g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

40,000.00
ເມັດ Striploin Yb 150 ເມັດພືດທີ່ປ້ອນ 250-260g (aprox)
60,000.00

ເມັດ Striploin Yb 150 ເມັດພືດທີ່ປ້ອນ 250-260g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

60,000.00
ຊີ້ນງົວ, ເຜີ້ງແລະຊາລີ Tabasco Sausage 480-500 g (aprox)
57,000.00

ຊີ້ນງົວ, ເຜີ້ງແລະຊາລີ Tabasco Sausage 480-500 g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

57,000.00
Bacon Streaky smoked 500-510g (aprox)
ຂາຍອອກ
55,000.00

Bacon Streaky smoked 500-510g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

55,000.00
ຂາຍອອກ
Lamb Short Loin (flap off cut) 300-400g aprox
155,000.00

Lamb Short Loin (flap off cut) 300-400g aprox

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

155,000.00
Oyster Blade YG Grass ມອບໃຫ້ 250-260g (aprox)
ຂາຍອອກ
48,000.00

Oyster Blade YG Grass ມອບໃຫ້ 250-260g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

48,000.00
ຂາຍອອກ
ກ໋ວຍຕ໋ຽວ Cumberland (ຫນາ) 500-510g (aprox)
50,000.00

ກ໋ວຍຕ໋ຽວ Cumberland (ຫນາ) 500-510g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

50,000.00
Bacon Middle Back ບໍ່ໄດ້ສູບຢາ 505-515g (aprox)
ຂາຍອອກ
56,000.00

Bacon Middle Back ບໍ່ໄດ້ສູບຢາ 505-515g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ.

56,000.00
ຂາຍອອກ
ຫມູຫມູ 320-325g (aprox)
38,000.00

ຫມູຫມູ 320-325g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

38,000.00
Gammon Steak 270-280g (aprox) aprox
30,000.00

Gammon Steak 270-280g (aprox) aprox

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

30,000.00
ຫນ້າທໍາອິດແບບຟຸ່ມເຟືອຍບົວເບີເກີ (2pcs / pack) 300-310g (aprox)
38,000.00

ຫນ້າທໍາອິດແບບຟຸ່ມເຟືອຍບົວເບີເກີ (2pcs / pack) 300-310g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

38,000.00
ແກງ & MintRosemary Sausages (ບາງ) 515g (aprox)
71,000.00

ແກງ & MintRosemary Sausages (ບາງ) 515g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

71,000.00
Kransky ເມັດ Smoked & ຊີ້ນງົວ & ຫມູ 300-310 g (aprox)
38,000.00

Kransky ເມັດ Smoked & ຊີ້ນງົວ & ຫມູ 300-310 g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

38,000.00