ໂຄງການ B Butcher

ຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍ Striploin Steak 300g - 500g ຕໍ່ Pcs
177,500.00

ຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍ Striploin Steak 300g - 500g ຕໍ່ Pcs

ຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍ Striploin Steak 300g - 500g ຕໍ່ Pcs * ລາຄານີ້ແມ່ນສະເລ່ຍ * ບາງເທື່ອລາຄາຈະເພີ່ມຂື້ນຫຼືຫຼຸດລົງ

177,500.00
ຊີ້ນງົວ Ribeye Steak 300g - 500g ຕໍ່ Pcs
174,000.00

ຊີ້ນງົວ Ribeye Steak 300g - 500g ຕໍ່ Pcs

ຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍ Ribeye Steak 300g - 500g ຕໍ່ Pcs * ລາຄານີ້ແມ່ນສະເລ່ຍ * ບາງເທື່ອລາຄາຈະເພີ່ມຂື້ນຫລືຫຼຸດລົງ

174,000.00
ຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍ T-bone Steak 300g - 600g ຕໍ່ Pcs
175,000.00

ຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍ T-bone Steak 300g - 600g ຕໍ່ Pcs

ຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍ T-bone Steak 300g - 600g ຕໍ່ Pcs * ລາຄານີ້ແມ່ນສະເລ່ຍ * ບາງເທື່ອລາຄາຈະເພີ່ມຂື້ນຫຼືຫຼຸດລົງ

175,000.00
ຊີ້ນງົວ Tomahawk Steak 400g - 900g ຕໍ່ Pcs
180,000.00

ຊີ້ນງົວ Tomahawk Steak 400g - 900g ຕໍ່ Pcs

ຊີ້ນງົວ Tomahawk Steak 400g - 900g ຕໍ່ Pcs * ລາຄານີ້ແມ່ນສະເລ່ຍ * ບາງເທື່ອລາຄາຈະເພີ່ມຂື້ນຫຼືຫຼຸດລົງ

180,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້