ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

ຫ້ອງການບໍລິສັດ
ບ້ານເພຍວັດ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສປປລາວ


ເບີໂທລະສັບ:
856-30 512 9568
ເບີມືຖື ແລະ ວອສແອັບ
856-20 2878 9799
856-20 5663 6535
856-20 5402 0000
Email: info@shopping-donline
ເຟສບຸກ: https://www.facebook.com/laoonlinesupermarket
https://www.shopping-d.com