Pork Belly 500g / pack (ຕໍ່ Kg) (aprox)

  • ຂາຍ
  • ລາຄາປົກກະຕິ 60,000.00


ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

ກັບໄປດ້ານເທິງ