ຜັກກະຫຼ່ຳມວ່ງ (ຕໍ່ກິໂລ)

12,000.00

** PS = PREMIUM SELECT Red Cabbage ຕໍ່ກິໂລ

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້